Eksempel 9

Tidligere Losseplads, befærdet vej og spildevandsforurenet vandløb, hvor Skanderborg Kommune har vedtaget BNBO og indsatsområde i Firgårde ved Ry.

Tidligere Losseplads indenfor den vedtagne indsatsplan.
Region Midtjylland er i gang med undersøgelser.

I jordprøverne udtaget fra fyldlagene er der i boring B2 (4,0 m u.t.) påvist indhold af tungmetallerne cadmium, nikkel og zink i koncentrationer, som svarer til op til 4 gange afskæringskriteriet (ASK)2 og indhold af bly og tjærestoffer over jordkvalitetskriteriet (JKK)3.
I jordprøverne fra B2 (0,5 m u.t.), B3 (1,5 m u.t.) og B4 (1,0 m u.t.) er der påvist indhold af tjærestoffer og/eller tunge oliekomponenter, svarende til Lettere forurenet jord4.
De påviste indhold er udtaget i fyldlaget, hvor der bl.a. er observeret slagge, og de påvist indhold vurderes at være relateret til den tidligere fyldplads.
De påviste indhold er ikke afgrænset horisontalt eller vertikalt.
Lossepladsen fyldlag er ikke afgrænset ved denne undersøgelse.
I vandprøven udtaget terrænnært fra boring B6 er der påvist indhold af nikkel, oliestoffer og pesticider i koncentrationer op til 3 gange grundvandskvalitetskriterier (GVK)5.
Der er påvist indhold af tjærestoffer (PAH) i koncentrationer, svarende til op til 33 gange grundvandskvalitetskriteriet. Indhold af PFOA ligger på niveau med det midlertidige drikkevandskriterium fra Miljøstyrelsen /19/. Indholdene er ikke afgrænset.

Uddrag fra regionens forureningsrapport
Kirkebæk, som løber igennem både BNBO og indsatsområde.
Vandløbet har ikke nogen målsætning i ”Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområde distrikt Jylland og Fyn”, og er ikke omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven… Det er nemlig belastet af vejvand og spildevand. Vejvandet nedsives i indsatsplanområdet, se kortet ovenfor.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.