Kategorier
Ikke-kategoriseret

Bæredygtigt Landbrug giver høringssvar til BNBO-lovforslag

Af cand.agro. Bente Andersen, ansvarlig for grundvand, Bæredygtig Landbrug

Så er det bebudede lovforslag til BNBO-lov sendt i høring, og Bæredygtigt Landbrug arbejder på et skarpt høringssvar. Loven skal forpligte kommunerne til at meddele påbud om sprøjtestop i BNBO-områder, hvis kommunernes risikovurdering viser, at der er risiko for forurening med erhvervsmæssig udnyttelse af sprøjtemidler. 

Det er fortsat meget bemærkelsesværdigt, at det kun er erhvervsmæssig anvendelse af sprøjtemidler, som man vil forbyde. Det er en total selvmodsigende beskyttelse, at man kun ser på landbrugets sprøjtemidler og ikke punktkilder, lossepladser, træbeskyttelse, veje mv. i de pågældende områder.

Man vil altså udstede en lov, der ikke sikrer en sammenhængende og systematisk grundvandsbeskyttelse.

Det konventionelle landbrug uberettiget syndebuk

Miljøminister Magnus Heunicke leverer politik i allerværste skuffe, når han åbenlyst mener, at det er landbrugets anvendelse af godkendte sprøjtemidler, der udgør en fare for drikkevandet, og han derfor vil forbyde anvendelse heraf i BNBO – og på sigt i meget større områder.

Ministeren henviser til den seneste grundvandsovervågning, hvor der er fundet pesticider i 50,1% af alle vandforsyningsindtag. Det er ikke boringer, sådan som ministeren skriver, idet der er boringer med flere indtag pr. boring (Kilde: GEUS 2023: Grundvandsovervågning Status og udvikling 1989 – 2021).

Når ministeren slynger sådan et tal ud, er det helt forfærdelige, at han ikke gør rede for, hvilke pesticider man finder. Gjorde han det, ville idiotien i forhold til lovudkastet til lov om BNBO blive tydelig.

DMS fra træbeskyttelse i 33,5% af vandværkernes indtag

DMS er det stof, der bliver fundet allerhyppigst (33,5 % af indtagene). DMS er et nedbrydningsprodukt fra et pesticid: tolylfluanid, som helt ukontrolleret er anvendt som svampemiddel i træbeskyttelse, hvorfor man ofte finder det områder med parcelhus, plankeværker og kolonihaver. Tolylfluanid blev tidligere også anvendt som biocid i frugt og bæravlen.

Hvis ministeren havde undersøgt det lidt nærmere, ville GEUS kunne give ham svaret. GEUS har nemlig sammen med HOFOR (Kilde: Bekæmpelsesmiddelforskning nr. 216 August 2023) undersøgt, hvordan biocider i træbeskyttelse mv. har forurenet drikkevandet.: Undersøgelserne viser meget tydeligt, at byområder er en betydelig kilde til grundvandsforurening. Koncentrationen i grundvandet ligger typisk omkring 0,2 µg/L under Hvidovre By og 2-4 gange højere under det undersøgte kolonihaveområde. I begge områder er den eneste større sandsynlige DMS-kilde, anvendelse af tolylfluanid og dichlofluanid i træbeskyttelse og maling til udendørs træværk”.

GEUS og HOFOR indrømmer også i rapporten, at de ikke tidligere har troet, at anvendelse af træbeskyttelsesmidler kunne findes i så høje koncentrationer, og at det udgør en risiko for grundvandet. Men det har de taget op til revision.

Eksemplet viser med al tydelighed, hvordan den danske grundvandsbeskyttelse i den grad mangler sammenhæng og systematik. I Danmark har vi det skrappeste godkendelsessystem for plantebeskyttelsesmidler. Landmænd må kun købe og anvende pesticider, når de har autorisation hertil, og sprøjteudstyret skal synes hvert fjerde år.

Miljøministeren vildleder befolkningen

Ministerens udmelding vildleder fremfor at vejlede befolkningen. Vores advokat plejer at kalde den slags – og den måde det sker på – for “overtrædelse af sandhedspligtens vildledningsforbud”. Det betyder, at det man siger som minister eller embedsmand ikke blot skal være korrekt. Det skal også være fyldestgørende, dækkende og relevant, og det er det jo ikke, når ministeriet og ministeren slynger om sig med tal for noget helt andet end landbruget, og alligevel kun griber ind overfor landbruget.

Når man med den ene hånd kun griber ind overfor landbruget, fremsætter man jo en sigtelse om, at det er vores medlemmer, som er synderne. Hvad det slet ikke er. Derfor kan der rent teknisk godt være noget korrekt, i det han siger. Men i sammenhængen bliver det fuldkommen vildledende. Det er vigtigt at imødegå med jura ”Kodeks VII for embedsmænd” som er overtrådt her.

Hold jer fra frivillige aftaler

Hold jer fortsat fra frivillige aftaler. I må ikke ende, som de kolleger, der nu må betale støtten med renter tilbage for paragraf 3 arealer. Bliver erstatningen for sprøjteforbud i BNBO erklæret ulovlig statsstøtte, så er det hele kompensationen der skal betales tilbage, og lodsejerne står tilbage med tinglyst mistet dyrkningsret.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.