Kategorier
Ikke-kategoriseret

DN i stadig kraftigere propaganda mod landbruget

DN har travlt med at profilere sig selv og få milliarder af kroner op af lommerne på danskerne, inden befolkningen og politikerne opdager, at landbrugets dyrkningsflade er uden skyld i sløjfede drikkevandsboringer.

Formanden for Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse FFBG, Ulrik Lunden, er ikke overrasket over Danmarks Naturfredningsforenings stort opsatte kampagne for dyrkning af såkaldte grundvandsparker. Danmarks Naturfredningsforening (DN) har bl.a. skrevet et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen og alle folketingets partier, hvor DN ønsker at udvide BnBO med flere hundrede tusinde hektar landbrugsjord bl.a. skal BnBO også omfatte områder ved markvandingsboringer. Landmændene kan med fuld ret kræve fuld erstatning for den mistede dyrkningsret samt stalde, produktionsanlæg og mistet fremtidig indtjening efter samme model som det nu lukkede minkerhverv. En udgift for kommuner og vandforbrugerne der kan løbe op i flere hundrede milliarder kroner og titusindvis af tabte arbejdspladser. Desværre uden nogen garanti for renere grundvand.

”Vi er ikke overraskede i FFBG. DN trækker deres gammelkendte kort og spiller på frygt og følelser og har naturligvis travlt med at udnytte visse gruppers uvidenhed. Men vi haler kraftigt ind dag for dag. FFBG dokumenterede allerede ved årets begyndelse, at landbrugets dyrkningsflade er uden skyld i sløjfning af drikkevandsboringer,og vi har over året intensiveret vores folkeoplysning. Det begynder så småt at slå rod i befolkningen, at det ikke er dyrkningsfladen i landbruget, der fører til sløjfning af drikkevandsboringer”.

Propaganda fra Dansk Naturfredningsforening
”Jo mere oplyst befolkningen bliver, desto stærkere propagandering fra DN’s side. Vi ser en klar sammenhæng, at når befolkningen bliver klogere på sandheden om grundvandet, så skruer DN op for kampagneretorikken imod landbruget og dyrkningsfladen. Det er vel egentlig forudsigeligt. DN´s propagandakrig mod det vidensbaserede landbrug føres på mange fronter bl.a. ved direkte kommunikation med politikere, embedsmænd og andre nøglepersoner i kommuner og stat. DN driver en kæmpemæssig kapitalkrævende virksomhed med over 100 ansatte, kommunikationseksperter, kampagnechefer, lobbyister, fundraisere, ekstern telemarketing og partnersponsorater fra f.eks. COOP. Det er formentlig derfor der skal sælges overskrifter, profileres og tjenes penge. Hver dag. Det er givetvis også årsagen til den forstærkede kampagne i disse dage mod landbrugets dyrkningsflade”, siger formand Ulrik Lunden der fortsætter: “Propaganda kendes på, at den italesættende konklusion man ønsker at drage på følelser rettet mod en bestemt befolkningsgruppe – i dette tilfælde ikke-økologiske landmænd – ikke stemmer med den faktaanalyse, man bygger den på. Der er simpelthen ingen sammenhæng mellem DN’s analyse og konklusioner. Dog skal DN have ros for nu også at sætte fokus på bl.a. haveejeres brug af gift”.

Dyrkningsfladen er uskyldig i forhold til drikkevandet
Fagchef, agronom Bente Andersen i FFBG henviser supplerende til, at DN er citeret i Ekstra Bladet d. 12.08.21: “-Det er langt fra kun rester af sprøjtemidler, der i dag er forbudte, som findes i målingerne. Der findes også i stigende grad giftstoffer, som stadig – og i mange tilfælde i stigende grad – bruges af både landbruget, industrien, kommunerne og private borgere, og som vil forurene vores grundvand i mange årtier endnu.”
Fagchefen argumenterer: ”DN afslører her, at de godt selv ved, at en beskyldning rettet mod landbrugets dyrkningsflade for udfordringerne i drikkevand er forkert. Derfor nøjes DN med de afdæmpede upræcise vendinger ”ikke kun” og “bruges både af landbruget..” og andre “landbruget er ikke alene..” og meget mere.
”På trods af denne viden om, at det netop ikke vil gøre grundvandet rent for stoffer, er det alligevel udelukkende indgreb mod landbrugets dyrkningsflade DN går efter med et milliard dyrt forslag om grundvandsparker, opfordring til økologisk produktion mm. Helt enkelt angår alle forslag af grundvandsparker, hvor moderne klimavenligt, vidensbaseret landbrug afskaffes.”

Økologisk landbrug belaster vandmiljø og klima mere
Formand Ulrik Lunden supplerer: ”Mens verden fokuserer på klimatiltag og at producere mad til stadig flere mennesker på Jorden – og dermed mindre økologi og mere vidensbaseret landbrugsdrift, forsøger DN igen og igen at få skabt sin egen dagsorden om at bekæmpe det professionelle, vidensbaserede landbrug. Til skade for både klimaet og grundvandet da det fjerner fokus fra de reelle årsager til problemerne”.

Fagchef Bente Andersen fortsætter: ”Økologisk produktion fører til højere udvaskning af kvælstof og dermed til højere udledning af kvælstof til de marine miljøer.  Det gør det især fordi økologi ikke har de samme regler for jordbearbejdning som det vidensbaserede landbrug. Jordbearbejdningen er meget mere intensiv al andet lige på økologiske bedrifter. Ligeså fordi de i deres sædskifter har meget mere bælgsæd og masser af organisk gødning. Det er derfor selvmodsigende at reglerne tillader kommunerne at kræve økologisk drift på arealer, hvor formålet er at begrænse risikoen for nitrat, når det er dokumenteret at udvaskningen alt andet lige er større fra økologisk landbrug sammenlignet med konventionelt landbrug”

Denne forskel bliver yderligere forstærket af, at økologer ikke har de samme restriktive regler i forhold til, hvornår der må ske jordbearbejdning i efteråret forud for såning af vårsæd, som det konventionelle landbrug. Der er ikke krav til om målrettede efterafgrøder på økologiske bedrifter og kravene til udnyttelse af husdyrgødning er lavere på økologiske bedrifter – også selvom gyllen kommer fra konventionelle landbrug.

Det er derfor selvmodsigende, at man vil reducere det vidensbaserede, konventionelle landbrug til fordel for økologi når:

  • Økologer må anvende pesticider og såkaldte basisstoffer, der er godkendt som fødevarer. 52 forskellige pesticider – som DN konsekvent kalder gift – er godkendt til økologisk produktion. Kilde: Økologivejledningen 2020 og Middeldatabasen.
    Økologisk landbrug medfører øget udledning af kvælstof til miljøet.
  • Økologisk landbrug belaster klimaet mere pr produceret kg fødevare. Kilde: Kammeradvokatens svarskrift til FFBG.
  • I forhold til evt. pesticidrester i grundvandet under dyrkningspladen er der ingen forskel på konventionelt og økologisk landbrug.

Desværre forsøger DN, at skabe et falsk billede af, at økologi er bedre for grundvandet og miljøet. I forhold til klimaet er det faktisk modsat. Og jo mere økologisk landbrug i verden – jo mindre plads til vild natur og jo flere mennesker vil sulte.
I stedet for at kompensere landmænd for retten til at dyrke markerne på BnBO med biologisk nedbrydelige plantebeskyttelsesmidler godkendt af Miljøstyrelsen kunne politikerne i stedet anvende milliarderne på at rydde op i de tusindvis af lossepladser, giftgrunde, punktforureninger, brandøvelsespladser og nedgravede giftrester fra 50´erne, 60´erne og 70´erne som FFBG dokumenterer er skyld i samtlige 97 sløjfninger af drikkevandsboringer i de seneste 20 år.

15.08.21 – Yderligere information ved fmd. Ulriik Lunden tel. 30 65 04 21 mail lunden@store.bouet.dk eller fagchef Bente Andersen tel. 40 22 96 11 mail bea@ffbg.dk

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.