Kategorier
Ikke-kategoriseret

Biocider bliver til pesticider når de findes i grundvandet

For at hænge dyrkningsfladen ud på ekstrem vis og opildne til frygt, omtaler DN alle fund af biocider som sprøjtegifte uden at gøre læseren opmærksom på, at biocid fundene stammer fra f.eks. malerrester, træimprægnering, industrikemikalier mm. Med brug af det kunstigt sammensatte ord sprøjtegifte får DN os alle til at tro, at alle pesticidfund stammer fra landbrugets dyrkningsflade. Blot fordi et biocid også kan kaldes pesticid, fører det ikke til, at biocider har noget med landbruget at gøre.
Definitionen på pesticider lyder sådan:
“Grundvandsdirektivets bilag 1 (EU, 2006): ”Ved »pesticider« forstås plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter.”

Det er derfor manipulation, når DN kalder alle pesticidfund for sprøjtegifte og viser landmandens sprøjte.

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har i 2020 fundet DMS i det største omfang af alle stoffer, nemlig i 32,8 procent af de undersøgte indtag. I 8,8 procent af indtagene er fundene over den såkaldte kravværdi. Fundene er hovedsageligt i bynære områder. Det tyder på, at kilden kan være tidligere tiders brug af træbeskyttelse og maling. Et stof som BAM, har ført til sløjfning af de allerfleste boringer de sidste 20 år. BAM er nedbrydningsprodukt fra et ”total ukrudtsmiddel”, som slår alle etårige planter ihjel. BaneDanmark, vandværker med flere har til gengæld brugt stoffet i stor stil

I DANMARK ANVENDES NÆSTEN DOBBELT SÅ STOR MÆNGDE BIOCIDER SOM PLANTEBESKYTTELSESMIDLER
I Rapport fra arbejdstilsynet AT-rapport 1 – 2018 fremgår det at forbruget af biocider udgør 70.780 tons, hvorimod forbruget af plantebeskyttelsesmidler udgjorde 49.685 tons.

ORDFORKLARING
Plantebeskyttelsesmidler(pesticider) beskytter afgrøder mod ukrudt, insekter og svampe og regulerer afgrødens vækst.
Biocider beskytter fx mennesker, dyr, vand, overflader, materialer eller produkter ved at dræbe, afskrække, tiltrække heller hindrer virkningen af levende skadegørere som mikroorganismer, alger, svamp eller skadedyr (desinfektion, konservering, maling, træbeskyttelse, balsameringsvæske mm.).
Det er den konkrete anvendelse, der reguleres. Det samme stof kan være reguleret som både pesticid, biocid og industrikemikalie.
Biocider reguleres efter en hel anden forordning end plantebeskyttelsesmidler ligesom de ikke er igennem det strenge godkendelsessystem som plantebeskyttelsesmidler er.

Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse, agronom og fagchef Bente Andersen bea@ffbg.dk, 40229611

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.