Kategorier
Ikke-kategoriseret

Dyrkningsretten ikke til salg på symbolpolitikkens alter

Af fmd. Ulrik Lunden, Foreningen for Grundvandsbeskyttelse

Altinget har fået en aktindsigt i Miljøstyrelsen, der afslører, at kun få lodsejere (under 200) har indgået en frivillig aftale om at undlade sprøjtning i al fremtid med godkendte pesticider på de af kommunen udpegede boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Heldigvis har danske landmænd ikke ladet sig lokke til at afgive dyrkningsretten på deres jord på et usagligt og ikke-juridisk grundlag. Det opfordrer vi dem fortsat til at holde sig fra. Når underskriften er sat, er der ingen vej tilbage – uanset at indgrebet efterfølgende viser sig at være ulovligt.

Den danske stat har ikke gjort sig den umage at ansøge EU-kommissionen om en godkendt støtteordning til de landmænd politikerne vil fratage dyrkningsretten. Det betyder, at hvis EU-kommissionen dømmer de penge, der bliver udbetalt til landmænd, som ulovlig statsstøtte, så skal landmanden betale pengene tilbage. Uanset det nu er tinglyst, at han ikke må sprøjte på arealerne med fuldt lovlige og godkendte pesticider.

Når kommuner truer med et generelt forbud, hvis de frivillige aftaler ikke bliver indgået, viser blot endnu tydeligere, at det er ulovlig statsstøtte til de lodsejere der indgår frivillige aftaler.

L&F, DANVA og Danske Vandværker opfordrer nu Miljøministeriet og den nye regering til at forlænge perioden for indgåelse af frivillige aftaler. Det svarer til at forlænge auktionen over en vare der ikke er blevet budt nok for. Det gør hverken varen bedre eller mere værd.

I stedet bør politikerne fokusere på den faglige viden Foreningen for Grundvandsbeskyttelse har tilvejebragt, hvor vi bl.a. har decideret, hvor pesticider og nedbrydningsrester fra kemiske stoffer i grundvandet stammer fra.

Fakta er, at det ikke er godkendte landbrugspesticider anvendt på DYRKNINGSFLADEN (markerne), der udgør en risiko for drikkevandet i Danmark

Slå nu ind på faglig og vidensbaseret regulering af det danske grundvand i stedet for populisme og et forældet og ufuldstændigt vidensgrundlag. Den faglige og vidensbaserede vej vil give bedre drikkevand til fremtidens befolkning – den sidste helt sikkert tværtimod.

Den regulering, som DANVA, L&F og Danske Vandværker bakker op om, er både usaglig og retsstridig.

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse ser frem til den dag, hvor myndighederne bredt vil udstede påbud om stop for anvendelse af pesticider og reduceret gødskning i BNBO- og Indsatsplanområder. Og specielt med hvilket hjemmelsgrundlag man har tænkt sig at gøre det. Både dansk og international ret foreskriver, at man som minimum skal opfylde nødvendighedskriteriet for at påføre den private ejendomsret restriktioner.

Det har vi mere end svært ved at se, at myndighederne kan føre beviser for efter Foreningen for Grundvandsbeskyttelse har via minutiøs analyse af omfattende datasæt over sløjfede drikkevandsboringer i årene 2000-2020 påvist, at ikke en eneste boring er sløjfet som følge af landbrugets regelrette brug af pesticider på DYRKNINGSFLADEN.

Fakta om foreningen

Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) er en landsdækkende forening med over 300 medlemmer som er stiftet i 2019 med det formål, at sikre at landbrugets grundvandsregulering sker på et korrekt fagligt og juridisk grundlag. Formålet udleves bl.a. gennem foredrag for medlemmerne og folkeoplysning samt foreningens betydningsfulde retssag mod staten om gyldigheden af de kommunale indsatsplaner og Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO). Foreningen drives udelukkende af frivillige der arbejder for rent drikkevand i Danmark ved hjælp af faglighed, fakta og videnskab.